Runy

22. dubna 2007 v 21:39 | Tia |  Runy
Tady jsou runy a jejich význam, pravé jméno v závorce.


feoh (1. Fehu)
Feoh (Fehu)Feoh je hlavní runou prvního aettu a současně runou otevírající runový roční cyklus.
Význam: Romantický, naplněný, idylický a harmonický vztah. Mír a porozumění. Hojnost, plodnost, nadbytek, movitý majetek, rodinné jmění, materiální zisk, vlastnictví. Dovednost v dosahování světského úspěchu a bohatství, uchopení příležitosti a schopnost udržet si je. Vůdčí postavení, moc a současně odpovědnost, také však přírůstek moci a vlády. Uspokojené ambice. Primární síla. Štědrost, velkorysost, velkomyslnost. Magické schopnosti. Plodnost a prosperita. Získávání bohatství, které vyžaduje tvrdou práci a vynaložení energie. Výzva k nezištnému sdílení.
ur (2. Uruz)
Ur (Uruz)
V hájenství této runy se potkáváme s odumíráním něčeho ve vlastním nitru, respektive s potřebou něco nechat v sobě umřít, dovolit něčemu konečně odejít.
Význam: Rozvoj, růst, splněné sny o kariéře, vynikající hmotné zabezpečení a finanční dostatek. Nespoutaná, živočišná, bujná síla. Primární energie. Vytrvalost, rychlost, bojovnost, odvaha, neohroženost, statečnost, trpělivost a získání moci. Volnost. Spirituální a emocionální síla, ale také síla celku, kolektivní síla. Síla postupovat vpřed. Tvůrčí potenciál. Vynikající zdravotní stav. Mužská potence. Schopnost vyčkat na správný okamžik. Obdiv okolí a úspěch. Prosazování společných priorit, získávání společného, nikoli individuálního blahobytu.

thorn (3. Thurisaz)
Thorn (Thurisaz)
Thorn je bránou, průchodem mezi dvěma různými světy, mezi vnějškem a vnitřkem, mezi profánním a božským, pozemským a nebeským.
Význam: Vítaná změna pobytu nebo bydliště, rovněž však náhlá a neohlášená změna. Daleká cesta spojená s překonáním vodní plochy. Regenerace. Veliká síla a prosazení se. Ochrana a aktivita s ní související. Dobrá zpráva. Zkouška vůle, upřímnosti, a vytrvalosti v záměrech nebo stanovených cílech. Mužská tvořivá energie. Trolí runa. Mocný nástroj u proměny různých tvarů. Neomezená energie, využitelná v kladném i záporném smyslu. Odolnost. Vzdorování všemu, co narušuje "vyšší" řád. Nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.

as (4. Ansuz)
As (Ansuz)
Potřeba naučit se vyživovat především sebe, své tělo, svou duši i srdce, abychom mohli poskytnout duchovní potravu a výživu těm ostatním. Nikoli opačně!
Význam: Moudrost, rozum, poznání, uvědomění. Neochvějnost, pevnost. Přepych, požehnání a radostné období. Otázky spojené se stářím, emoční vazbou na rodinu a její příslušníky. Vědění spojené s mocí. Dobrá rada. Komunikační dovednosti, verbální zdatnost. Schopnost ubránit se útokům většiny. Spojení s kouzly, věštěním, znameními, zjeveními. Tvůrčí, kreativní, božská síla. Právě v tomto okamžiku působící božská energie. Foneticky v sanskrtu prvotní zvuk, který předcházel vzniku našeho vesmíru.

rad (5. Raidho)
Rad (Radiho)
Rad odpovídá úrovni, na niž se kladou závažné otázky vnitřnímu učiteli, vnitřnímu průvodci, vnitřnimu léčiteli, svému vyššímu Já, a to prostřednictvím meditace a motlitby.
Význam: Oddech, rekreace, přijemné rozptýlení na cestách, prázdninové zážitky. Odhodlání a statečnost. Nutnost včasného a důkladného plánování a příprav. Pohyb, směřování vpřed, cesta a cestování obecně. Transformace energií, přeměna ducha či hmoty, nebo přenos informace. Poselství či zpráva, dobře míněná rada. Runa má ochrannou funkci, zaštiťuje všechny a všechno co je na cestách. Návštěva. Kontinuita a současná změna, většinou vítaná. Odměněná námaha a úsilí. Vědomé ovlivňování osudu.

ken (6. Kenaz)
Ken (Kenaz)
Tato runa je runou otevírání. Otevírá tmu ohnivým zábleskem světla, akci probuzením chuti k činu a pohybu, radost usměrněním emocí.
Význam: Runa podzimní rovnodennosti. Zobrazení aktivního principu. Nová láska, vztahy a partnerství na obzoru. Teplo domova a rodinného krbu, porozumění. Výměna, pohyb, informace a data. Vynikající zdraví. Záštita před vším ohrožujícím a nebezpečným. Vnitřní zápal, tvořivost, nadšení a nová energie. Světlo ukazující cestu. Vědění a duchovní osvícení. Pronikání do tajemství transformace. Zrod nových idejí a myšlenek. Mystické spojení dvou entit a vznik třetí.

gyfu (7. Gebo)
Gyfu (Gebo)
Kvalitní svazek poskytuje každému z partnerů samostatnost a prostor pro jeho jedinečnost a zároveň spojuje tyto jedinečné bytosti do stejně jedinečného celku. Nejvzácnějším darem runy Gyf je dar svobody, na které by měl být založen každý vztah a ze které přicházejí všechny skutečné dary.
Význam: Podpora. Nastoupení společné cesty. Sdílení, spojenectví, svazek Rovnováha a harmonie. Konstruktivní spolupráce, úspěch. Štědrost, nezištnost, důstojnost, čest. Schopnost přijímat i dávat. Jednota mezi dárcem a obdarovaným. Propojení mezi zdánlivě nesourodými prvky. Služba ostatním. Polibek či jiné projevy náklonnosti, partnerství, láska. Dar a naděje. Talent jako dar bohů. Ochrana před jedem a toxiny.

wyn (8. Wunjo)
Wyn (Wunjo)
Principem této runy je radost a světlo. Radost je emocí, jež má v sobě enormní sílu k vytváření nových energíí a k odstraňování energetických blokád. Wyn doporučuje vědomé prociťování radosti jako jednu z nejúčinnějších a nejlepších meditačních technik.
Význam: Skvělé a nanejvýš slibné vyhlídky, uspokojení, pohodlí, sláva a štěstí ve všem. Majetek získaný do vlastnictví, prosperita a zdraví. Všeobecný blahobyt. Absolutní úspěch. Harmonie, souzvuk, dosažení rovnováhy. Odstranění nerovnováhy zapříčiněné nedostatkem anebo naopak přebytkem. Spolupráce a partnerství. Rozkoš, radovánky, veselí, potěšení. Splnění přání a tužeb. Extatická radost. Přátelství.
hagal (9. Hagalaz)
Hagal (Hagalaz)
Runa s nejposvátnějším číslem seveřanů - devítkou, a runa nevědomí.
Prostřednictvím runy Hagal se osvobozují z temných hlubin psýché a nevědomí všechny potlačované touhy, potřeby a sny. Hagal odhaluje přílišnou identifikaci se světem hmoty, uvolňuje pouta, které k ní vážou a uvádí pak osvobozenou duši do říše archetypů.
Význam: Ochranné znamení, šťastná hvězda. Změna názorů, náhledů, stanovisek. Nový pohled na věci, invence. Zásadní životní změna a obrat ve vývoji. Někdy závažná změna plánů a záměrů, významný zvrat. Určování nových cílů, vypracovávání nových plánů. Zbavování se starých omezení, osvobozování a konečná svoboda. Základ bytí. Spojování různých světů.
nyd (10. Naudhiz)
Nyd (Naudhiz)
Pozitivnější stránkou Nydu jsou limity, jež jsme si vědomě stanovili sami. Negativnější pak ohraničení, které je dílem někoho zvenčí. Obojí však nemusí být lehké překonat a zvládnout.
Význam: Nutnost naplánovat své aktivity, postupy a skutky důkladně a s dostatečným časovým předstihem. Potřeba zvýšené opatrnosti. Výzva k činu. Ochraňující a smysluplné zábrany nebo omezení. Pochopení a přijetí hranic.Využití sil k aktivní konfrontací s nepřízní osudu. Krátkodobé zastavení. Sebeovládání. Pomoc. Vynalézavost a zmobilizování sil. Vytrvalost, neohroženost a schopnost přestát různá příkoří a protivenství. Vnitřní síla ajejí objevení, nalezení a využití v nouzovém stavu momentální životní etapy.
is (11. Isa)
Is (Isa)
Is představuje absenci kontaktu se životem, že životodárnými energiemi, zamrzlý a stagnující spirituální život, ploché, uspané emoce. Hrubá vrstva ledu překrývá nepoužitelné, zastaralé, zvyky, návyky a mechanismy chování.
Runa Is je apelem k odstranění všeho starého a k trpělivému očekávání nového klíčení, jež se pomalu připravuje pod zdánlivě mrtvým povrchem. Vyzývá k obětování starého Já.
Význam: Runa statického principu. Klid, relaxace, odpočinek. Přechodné zastavení postupu nebo pokroku. Tpělivost a vyjasňování. Pomalá, leč nezastavitelná síla. Zmírnění konfliktu. Emocionální upokojení. Odcizení ve vztahu, chlad mezi partnery. Runa Is působí jako mocná ochrana před magickým útokem.
jera (12. Jera)
Jera (Jera)
Jera zdůrazňuje aspekt trpělivosti, která v konečné fázi vede ke sběru úrody v materiálním i spirituálním smyslu. Vyžaduje od nás kultivaci všeho, co může vyrůst a přinést plody. Nesnažte se nijak urychlovat růst ani umělé zvyšovat úrodu.
Význam: Runa zimního slunovratu a konce starého a začátku nového roku. Blahobyt, úspěch, sklizeň, hojnost. Nutnost přizpůsobit se kosmickým a přírodním zákonům. Pohyb, přirozený vývoj a změna. Nezbytnost vykonat nejdříve potřebnou práci, která vám posléze přinese bohatou žeň. Čekání. Vynaložená námaha bude adekvátně zúročena. Začátky a konce, opakující se koloběh. Ukončení procesu. Obnovování vitality. Spravedlivá odplata. Zlaté dobré časy.
eoh (13. Eihwaz)
Eoh (Eihwaz)
Předvídat následky svých činů a dokonce i myšlenek - to je požadavek runy Eoh. Důraz je kladen na zvýšenou pozornost a ohleduplnost. Runa slibuje růst. Tentokráte však skrze nepohodlí a nepříjemnosti. Může se stát jednou z bran k nové formě života, k zásadní změně životního stylu.
Význam: Runa jako kouzlo obrany. Runa magických sil země s ochrannou magickou mocí, především v různých potyčkách. Eoh má velkou magickou silu a současně i schopnost zahánět vše škodlivé včetně sil zániku a smrti.
Pomoc na obzoru, jistota, bezpečí a svoboda. Příslib dlouhého a plodného života. Nové začátky. Nastoupení nové cesty či směru, přeměna.
Stálost, pevnost, pružnost, přizpůsobivost, kontinuita, vytrvalost.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Kdyby jste si museli vybrat byli by jste:

Křesťan 30.9% (324)
Pohan 49.5% (520)
Satanista 19.6% (206)

Komentáře

1 Áďa Áďa | 4. června 2007 v 12:40 | Reagovat

A co když mě charakterizuje každá trochu?

2 Tia Tia | E-mail | Web | 9. června 2007 v 22:21 | Reagovat

Nevím... O tomhle jsem ještě neslyšela. Ale určitě tě aspoň jedna charakterizuje trošku víc.

3 Alvy Alvy | E-mail | 17. července 2007 v 20:54 | Reagovat

Jako jestli je ta Áďa taky trochu satanistka , bejt ní se toho zbavim

4 Prodig7 Prodig7 | E-mail | Web | 3. května 2008 v 10:36 | Reagovat

proč ty se snad toho bojíš??? ael proč kdyť to se takle nedělí na satany a na andělé prostě je jedna víra a ta má různá visvětlení ale prostě záleží na tobě jak to využiješ třeba duch (satanisté) můžou i pomoct sice bolestí ale ano můžou a andělé (křesťané) mohou zase ublížit takže to záleží opravdu na tobě jak ty si to vyložíš jestli špatně nebo dobře

5 Etabell Etabell | E-mail | Web | 22. června 2008 v 17:48 | Reagovat

Ahoj...mrkni na muj blog...jinka mas moc zajimavej blog...

6 Estel Estel | 5. srpna 2008 v 21:34 | Reagovat

ahoj smekam před tebou páč nechapu jak to všechno můžeš vstíhat:D a hae manny a stadhy existujou taky že?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama