Symboly magie

Převrácený kříž

18. srpna 2008 v 11:40 | Tia
Obrázek “http://druidova.mysteria.cz/TAJEMNO/Pictures_krize/PETROVSKY.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Původ:
Původně znázornění smrti apoštola Petra, který se při ukřižování cítil nehoden zemřít ve stejné pozici jako Kristus. Moderní význam tohoto symbolu je výsměch Krista, kdy se Luficer snaží převracet pravdu a dílo Boha ve lži a podvody.
Význam:
Symbol dává moc přesvědčovat druhé, získat nad nimi nadvládu a využít je pro dosažení vlastních cílů.

Satanský kříž

18. srpna 2008 v 11:37 | Tia
Obrázek “http://www.linkovnik.com/bonus/logo/prv/krizsatans.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Původ:
Převrácený otazník, symbolizující zpochybňování moci Boha všemohoucího a zároveň zobrazuje neomezenou moc Lucifera. Okultní význam reprezentuje tři prince pekla: Satana, Beliala a Leviathana.
Význam:
Probouzí u nositele černou stránku jeho duše a pomáhá získat fyzickou nadvládu nad nepřítelem.

Bafomet

28. ledna 2008 v 14:41 | Tia
Bafomet je satanistický znak, který představuje kozlí hlavu. Je to vlastně obrácený pentagram ve kterém je hlava vkreslená.
Jedná se o symbol černé magie nebo také Satana. Často okolo něj jsou nápisy: Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže stojící nejblíž samému satanovi. Podle rabínské tradice je Samael totožný s "andělem mrti" a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviathanem. Sameal je také esoterní jméno Satanovo. Lilith (též Lilita) je pekelná manželka Samaela, noční démon, nazývaný také "pekelná děvka". V černé magie často ztělesňuje symbol temné stránky ženské sexuality. Do Obráceného Pentagramu je také někdy vkreslena hlava Mendéského kozla - pak se nazývá Bafomet.
http://www.telecable.es/personales/matius/bafomet.jpeg

Ruka osudu

28. ledna 2008 v 14:14 | Tia
Nebo také ruka Fatimy pochází ze světe arabské víry. Podle legendy krásná vezírova dcera ochránila svého otce před zákeřným šípem. Otrávený šíp bohužel uvízl v její dlani s způsobil jí smrt. Od té doby arabové věří, že Ruka Fatimy chrání před nemocemi a zlými silami.

Kolo trojnosti

28. ledna 2008 v 14:05 | Tia
Tento amulet znázorňuje magický koloběh věcí a symbol trojnosti. Pomáhá na cestě k osvícení, dává energii a rozvíjí kreativitu.

Blesk

28. ledna 2008 v 13:40 | Tia
Byl vždy spojován s božím zásahem (nebo boží silou). Buď to mohl být boží trest a nebo také symbol božího daru. Anticky Zeus může být chápán jako osvětlující i trestající. Být zasažen bleskem se v Šamanských tradicích rovnalo zasvěcení a smrt úderem blesku zajišťovala přímou cestu do nebes. Na západě někteří lidé věřili, že zasažení bleskem probouzí skryté psychické síly.
Ve starobabylónském období byla se blesk zobrazoval ve formě dvojzubé nebo trojzubé, která se vyskytuje od té doby až do novobabylónských dob. Jak je vidět z důkazu v nápisech, byl tento znak vždy a ve všech oblastech Mezopotámie symbolem boha bouře, buď Adada (Iškur) v Asýrii nebo některých místních božstev. Někdy jej bůh nesl jako svůj atribut.
http://www.smisek.cz/images/zoom/nature/blesk.jpg

Ankh

28. ledna 2008 v 13:34 | Tia
Ankh neboli také Nilský kříž je symbol věčného života a starého Egypta. Má příznivý vliv na lidstký organismus. Pomáhá ti doplnit vnitřní energii, odstraňuje negativní záření z televizorů, monitorů a patogenních zon. Dobře působí na lidi úzkostlivé, váhavé a nervní. Představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí. Na obrazech je nesen často bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.
V hieroglyfech symbolizuje život. Také se mu řiká klíč k Nilu, protože při tomto spojení znaku boha Osírida (T) a bohyně Isidy (O) nastaly totiž záplavy.
Obrázek “http://www.sighco.com/store/images/osiris_big.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Heptagram

6. ledna 2008 v 15:19 | Tia
Jiné názvy: Wicca, hnutí New age a pohané ho označují za Elfí nebo Vílí hvězdu. Keltové zase za hvězdu svaté Brigity. Někdy se mu říká také septagtam.
Sedmička je spojení trojky a čtyřky, bývá symbolem dokončené či dokonalé řady a řádu. Tradičně bývá spojována se sedmi planetami: Slunce, Venuše, Merkur, Luna, Saturn, Jupiter, Mars.Planetární septagram
Planetární septagram
Zároveň tak označuje i astrologický čas. Sedmicípá hvězda nakreslená jedním tahem je nejen symbol planetárních sil, ale tvoří i základní obrazec do nějž je vepsána pečeť Šarlatové ženy - BABALON.


Obrázek “http://www.wlpssp.com/nuaeonpend_sacredseptagram.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Hexagram

6. ledna 2008 v 15:14 | Tia
Hexagram - neboli Šalamounovo znamení, vyjádřené šesticípou hvězdou, vytvořenou ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků.
1.) je základním hermetickým symbolem života
2.) je základním magickým pantaklem
V alchymické konkretizaci je hexagram symbolem "mystické svatby" (hieros gamos), neboť vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Vyjadřuje tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlu ohně (nahoru směřující trojúhelník) a živlu voda (dolů směřující trojúhelník). Posuneme li oba trojúhelníky tak aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti (oddělení metafyzického ohně od metafyzické vody: duch - oheň dokončil cestu hmotou - vodou a osvobodil se od ní). Smrt je v tomto smyslu jen etapou celkového vývoje.
Vzájemná interakce obou trigonů, ohně a vody, odpovídá v podstatě achymickému principu "solve et coagula" (odděluj a zhušťuj - spojuj). Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram se tím stává klíčem k hermetismu a ideograficky v sobě obsahuje tajemství Smaragdové desky. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách. Aritmosoficky vyjadřuje šestku, která znamená dvojí trojnost ovládající veškeré dění, tedy i vývoj. V praktické magii je hexagram mocným pantaklem a symbolem makrokosmu.

Jin & Jang

6. ledna 2008 v 15:12 | Tia
Jin a Jang - Pojmy Jin a Jang jsou naprosto vlastní čínskému myšlení. Obě přírodní síly, mužská síla Jang i ženská Jin, vznikly z prajednoty (tachaj-ťi). Z jejich spojení vzniklo pět živlů, které zase stvořili deset tisíc věcí. Již v nejstarších čínských knihách Š' -ťing (Knize písní) a I-ťing (Knize proměn) se mluví a Jin a Jang. "Tady ono zastíněné, tam ono ozářené" (i Jin, i Jang) se píše už v Si-cch', krátkém pojednání připojeném k I-ťing. Rčení můžeme také přeložit podle časového sledu: "Nejprve stín, pak sluneční světlo". V Š'-ťing se se slovem Jin pojí myšlenka na chladné, chmurné počasí, zatímco Jang poukazuje na sluneční světlo a teplo.
Jang odpovídá nebi, jihu, císaři, draku a všem lichým číslům (také případně plnosti). Jin se srovnává se zemí, severem, chladem a se všemi sudými čísly (také případně s prázdnotou). Linie Jin jsou přerušované čáry osmi diagramů, linie Jang jsou nepřerušované. V krátkosti řečeno jsou (jak asi už každý ví) Jin a Jang dva protiklady, které se navzájem doplňují a tvoří dokonalý tvar - Kruh. Když pojmenováváme obě tyto přírodní síly musí stát Jin vždy na prvním místě, ačkoliv v běžném čínském životě je to naopak.
K lepšímu pochopení tohoto symbolu je důležité si uvědomit že se Jin a Jang neustále otáčí. Nemůžu zde vypsat plný význam tohoto symbolu, protože si myslím, že by bez potíží vydal na pořádnou knihu, ale jsem přesvědčen, že když se nad tímto symbolem kdokoli zamyslí tak přijde na spoustu dalších věcí, které zde nebyli řečeny.

Pentagram

6. ledna 2008 v 15:06 | Tia
Pentagram
Hlavním magickým znakem, znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hava, další pak ruce a nohy.
 
 

Reklama